Hmong Survey

Nias ntawm no raus Lus Hmoob.

Peb xav hnov koj cov kev xav kom pab txhawb tau lub tiaj ua si Pioneer Park lawm yav tom ntej! Qhov laj thawj ntawm txoj kev tshawb kawm no yog sau ua ke cov tswv yim los ntawm lub zej zog los npaj tsim ib lub tswv yim rau Little Canada lub tiaj ua si Pioneer Park. Qhov no yuav pab tswj kom cov txuj ci thiab cuab yeej hauv lub tiaj ua si zoo haum rau cov kev tu ncua ntawm cov zej zog uas siv.  

Yuav siv sij hawm li 10 feeb los teb cov lus tshawb kawm. Kev teb tag nrho cov lus nug yog nyob ntawm siab yeem. Yuav ceev zoo cov ncauj lus qhia txog neeg uas koj teb qhia. 

Txoj kev tshawb kawm no yog muab lis ua ib feem ntawm txoj kev pab Resilient Communities Project (RCP) ua ke nrog lub Zos Little Canada. Yog koj muaj tej lus nug txog txoj kev tshawb kawm los sis txoj kev pab, sau ntawv mus rau parks@littlecanadamn.org.

Ua tsaug rau koj cov ncauj lus tswv yim uas yuav pab txhawb rau lub tiaj ua si Pioneer Park!